ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MoAc Global BV


1.Doel

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de online verkoop via de website van MoAc Global BV beschikbaar via www.mouthacid.be. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de site in de volgende landen waartoe de site zich richt:

  • België, Nederland en Luxemburg.

De algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds MoAc Global BV, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Stationsstraat 74A bus 05, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0755.960.887 (RPR Brussel -  BTW 0755.960.887) en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd koper).  De koper aanvaardt dat enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op hun relatie en dat alle andere algemene verkoopsvoorwaarden uitgesloten worden.

Elke bestelling veronderstelt het voorafgaandelijk lezen en de expliciete aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder hiervoor een geschreven handtekening van de koper te vereisen. Conform Boek XII van het Wetboek van economisch recht omtrent recht van de elektronische economie wordt de koper eraan herinnerd dat de bevestiging van een bestelling, zoals bepaald in het artikel "Modaliteiten van de bestelling", het plaatsen van een elektronische instemming inhoudt die evenwaardig is aan een geschreven handtekening en het bewijs met zich meebrengt van de gehele bestelling en van de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd in uitvoering van deze bestelling.

2.Toepasselijkheid

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op kopers, fysieke personen die geen handelaar zijn. De koper die op www.mouthacid.be  zijn bestelling wenst uit te voeren verklaart over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken. Personen die niet over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikken, zoals gespecifieerd in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek mogen in geen enkel geval kopen op de website tenzij via en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd. Deze voogd wordt verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven.

3.Identiteit ondernemer

  • Ondernemer : MoAc Global BV
  • Adres : Stationsstraat 74A bus 05, 1785 Merchtem
  • Tel : 0471/09.80.51
  • E-mail : info@mouthacid.be
  • Website : www.mouthacid.be
  • Ondernemingsnummer : 0755.960.887

4.Producten

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de website door de koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. MoAc Global BV kan, in ieder geval, niet verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.

5. Aankoopprijs en leveringskosten

De prijs van een product wordt op de website vermeld (hierna genoemd "de aankoopprijs") in Euro, BTW inclusief. Deze prijs bevat niet de leveringskosten die ten laste vallen van de koper. De leveringskosten in België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg  bedragen 5,00 Euro (prijspeil september 2021). Vanaf 3 voordeelpakketten is de levering  gratis.
MoAc Global BV behoudt zich het recht om de prijs op elk moment te kunnen aanpassen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling.

Op het ogenblik van de bestelling engageert de koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook eventuele leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering, bij uitvoering van het herroepingsrecht, conform het artikel 9 "Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour". De leveringskosten worden duidelijk aan de koper gemeld.

6.Bestelling

Om een bestelling te plaatsen moet de koper het bestelformulier op de website invullen en minstens de noodzakelijke informatie ter identificatie en levering voorzien waaronder gewenste taal, naam, voornaam, adres, gemeente, land  van levering, mailadres en telefoonnummer. Alle informatie die door de koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de koper. MoAc Global BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de koper kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox "Ik ga akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden" aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en, indien hiervoor gekozen wordt, de leveringskosten.

MoAc Global BV bevestigt elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de koper op het e- mailadres dat de koper heeft opgegeven (hierna genoemd " bevestiging bestelling"). De bevestiging van de bestelling bevat ondermeer de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost en het leveringsadres. De door MoAc Global BV opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen. MoAc Global BV kan echter op geen enkele manier verantwoordelijk /aansprakelijk gesteld worden in het geval de bevestiging niet binnen de 24u na bestelling per email bij de koper terecht komt, bv. omwille van digitale problemen, updates, …

MoAc Global BV behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van een bestaand juridisch geschil met een koper of weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert. In deze gevallen kan MoAc Global BV op geen enkele manier verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van MoAc Global BV.

7.Betaling

De betaling van aankopen gebeurt via elektronische betaling, Bancontact of Ideal.  Na bevestiging van de bestelling kiest de koper één van de voorgestelde betalingsmechanismen. De geldigheid van de betaling wordt onmiddellijk door het controlerend financieel organisme al dan niet bevestigd. Indien de betaling goedgekeurd wordt, wordt het bedrag volgens de modaliteiten van het voormeld organisme betaald na facturatie van de bestelling. De bestelde producten worden pas verstuurd na betaling van de factuur.

8. Levering

De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. MoAc Global BV stelt alles in het werk om de bestellingen binnen de 7 werkdagen te leveren in België, Nederland en Luxemburg. De koper aanvaardt dat de leveringstermijn langer kan zijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden. MoAc Global BV is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper aanvaardt dat de leveringstermijn, zowel binnen als buiten België, ingevolge uitzondelijke omstandigheden langer kan zijn dan de maximale leveringstermijn van 30 dagen.

De overdracht van het risico van MoAc Global BV naar de koper gebeurt op het moment van levering.
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.

9. Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

Als één van de op de website gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan MoAc Global BV via het formulier "Formulier Herroepingsrecht MoAc Global BV" dat per e-mail naar  info@mouthacid.be dient te worden verzonden.

Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan MoAc Global BV, Stationsstraat 74A bus 05 1785 Merchtem, te bezorgen. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag.
De kosten voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de koper. MoAc Global BV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Na ontvangst van de producten controleert MoAc Global BV de staat van de producten en zal de retourbetaling overmaken binnen de 14 dagen nadat MoAc Global BV uw retour heeft behandeld.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Enkel het werkelijk betaalde bedrag van het teruggestuurde product wordt terugbetaald samen met de leveringskost. De retourkost wordt betaald door de koper.

De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingssrecht indien de geleverde producten beschadigd of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden.

Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres, gemeente, land, mailadres en telefoonnummer), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van MoAc Global. In het geval van misbruik van het herroepingssrecht behoudt MoAc Global BV zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.
Download hier het formulier "Formulier Herroepingsrecht MoAc Global BV".

10. Aansprakelijkheid en garantie

MoAc Global BV gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de site, de bestelling, de levering en latere diensten. MoAc Global BV kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computer virussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MoAc Global BV onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

MoAc Global BV kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van de producten. De koper engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter op de verpakking van het product (en die ondermeer informatie inzake dosering en nevenwerking bevat) aandachtig te lezen en na te leven. Deze informatie is eveneens terug te vinden op de www.mouthacid.be/gebruik. De koper dient zijn behandelende arts/tandarts/ mondhygiënist te raadplegen indien bijwerkingen optreden.

11. Intellectueel eigendom

Alle visuele elementen van de website zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn het exclusieve eigendom van MoAc Global BV. De koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar www.mouthacid.be  moet hiervoor toestemming vragen aan MoAc Global BV. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van MoAc Global BV verwijderd worden.

Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal  en de merknaam “MOUTHACID”zijn voorbehouden aan MoAc Global BV. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf een schiftelijke toestemming van het MoAc Global BV vereist. Deze kan men bekomen via info@mouthacid.be

12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door MoAc Global BV, met zetel in België. MoAc Global BV eerbiedigt de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mailadres info@mouthacid.be indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.  Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten MoAc Global BV.  Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

13. Contact

Bij vragen  kan de koper contact opnemen met MoAc Global BV via de contact sectie op de website  of via het e-mailadres info@mouthacid.be. MoAc Global BV engageert zich om vragen binnen de 7 werkdagen te beantwoorden.

14. Juridische geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel MoAc Global BV als de koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd om een juridische geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper.

Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan de Belgische wetgeving.
Bij een geschil adviseren wij u het ODR-platform (Online Dispute Resolution-onlinegeschillenregeling) te consulteren.

15. Ondeelbaarheid en integraliteit

In het geval één of meedere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.
De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

16. Bewijskracht

Het register in de informatiesystemen van MoAc Global BV, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

17. Wijzigingen

MoAc Global BV houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

18. Download

Download de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Downloaden

Downloaden algemene voorwaarden.

Op weg naar de ideale
mondhygiëne

Wist u dat onze tanden dagelijks
gemiddeld 6 zuuraanvallen ondergaan?